Vilkår og betingelser

Priser og fakturering

Alle priser er ekskl. moms.

Evt. transporttid faktureres til en timepris på DKK 700.- ekskl. moms. Evt. udgifter til transport og rejse, herunder ophold og fortæring, samt evt. leje af lokaler eller udstyr viderefaktureres separat ifølge aftale.

Al korrespondance pr. e-mail og telefon medgår i tidsforbrug, og faktureres til gældende timepris.

Kunden er uanset årsag til eventuel opsigelse forpligtet til at betale allerede medgået tidsforbrug frem til opsigelsestidspunktet.

 

Ved skræddersyede workshops/undervisningsforløb

Halvdelen af prisen faktureres og betales ved accept af tilbud på workshop/undervisningsforløb.

Den anden halvdel faktureres umiddelbart efter sidste undervisningsdag.

2 særskilte fakturaer fremsendes pr. mail.

Ændringer eller annullering af skræddersyet workshop/undervisning

Hvis datoen (datoerne) ønskes ændret, skal dette ske mindst 2 uger før den aftalte tid.

Hvis aftalen annulleres mindre end 4 uger før igangsættelse betales 50% af den samlede pris.

Hvis aftalen annulleres mindre end 2 uger før igangsættelse betales 75% af den samlede pris.

 

Ved tilmelding til åbne kurser

Betaling foregår straks ved tilmelding til åbne kurser (Åbne kurser er de kurser som ikke er skræddersyede).

Tilmeldingen er bindende, og der gives ikke penge retur, hvis man ikke har mulighed for at deltage den pågældende dag alligevel.

 

Ved “månedspakker”

Ved køb af månedspakker (abonnement) bagud faktureres beløbet i slutningen af hver måned.

Pakkens pris er beregnet på en bindingsperiode på 3 måneder, ud fra den betragtning at resultater af markedsføring på sociale medier skabes over tid, og udvikles i takt med indsamling og analysering af “historisk” data fra kunden.
Efter de 3 første måneder kan pakken opsiges med løbende måned + 1 måned.

Kunden har selv ansvar for at få sendt det nødvendige materiale til tiden.

Bruger kunden ikke det aftalte indhold til fulde i en måned – på trods af gentagne henvendelser/påmindelser fra Adease – faktureres det fulde månedsbeløb alligevel ligesom enhver anden abonnementsløsning.

Faktura fremsendes pr. mail.

Betalingsbetingelser er 8 dage netto.

 

Opsigelse af abonnementsaftale

Ønskes opgaven/aftalen standset, skal dette meddeles øjeblikkeligt til Adease pr. telefon, og der skal straks efterfølgende sendes en skriftlig meddelelse om dette.

Opsigelsesperioden er løbende måned + 1 fuld måned.

Opsiger man eksempelvis en aftale d.3/3 betales til og med 30/4.

 

Tilbuddets vilkår

Tilbuddet er gældende efter godkendelse pr. mail eller telefon.

Tilbuddet beregnes ud fra de oplysninger, som Adease har haft kendskab til under udarbejdelsen af tilbuddet.

Såfremt der dukker nye oplysninger eller opgaver op, eller nuværende opgave udvides, tages der forbehold for en revideret tilbudsberegning eller merpris.

Tilbuddet indeholder ét design- og tekstforslag med én korrekturgang, med mindre andet er specifikt aftalt. Såfremt der ønskes yderligere design- og/eller tekstforslag eller yderligere korrekturgange, aftales prisen for dette separat.

I en designkorrekturgang foretages udelukkende mindre ændringer i designforslaget.

Ændringer ud over de aftalte korrekturgange faktureres efter tidsforbrug og kun efter nærmere aftale.

Tilbuddet er gældende i tre måneder fra tilbuddets dato.

Ved større afgrænsede opgaver

Med mindre andet er specifikt aftalt, faktureres kunden for 50% af opgavens beløb ved accept af tilbud, og de resterende 50% ved fuldførelse af godkendte tilbud.

Materiale

Evt. fotos og / eller eksisterende illustrationsmateriale, som skal anvendes til udarbejdelsen af opgaven, skal leveres digitalt og færdigbehandlet til Adease forud for opgavens start. Leveres materialerne i en tilstand, der kræver efterbehandling såsom scanning, fritlægning, farvekorrektion eller lignende, vil tidsforbruget til dette blive faktureret. Evt. udgifter til tredjepart i forbindelse med dette arbejde vil blive viderefaktureret separat.

Ved forsinkelse i levering af materiale i forhold til de aftalte leveringstidspunkter tages der forbehold for, at Adease´s deadline kan rykke tilsvarende.

Adease kan ikke drages til ansvar i forbindelse med fejl eller mangler i tredjeparts arbejde og ydelser, eller i nogen software eller hardware. Adease kan heller ikke drages til ansvar i forbindelse med forsinkelser i leveringen hos tredjepart eller for konsekvenserne af dette,

Adease kan heller ikke drages til ansvar i forbindelse med fejl, mangler eller forsinket levering, som skyldes manglende information, rettelser eller godkendelser fra kunden eller tredjepart.

 

Rettigheder

Alle udarbejdede billeder/illustrationer og grundmateriale samt arbejdsfiler mv. ejes af Adease eller af en evt. involveret tredjepart, med mindre at materialet er leveret af kunden selv. Her kan f.eks. være tale om fotos, illustrationer, designforslag og færdigt design, tekster, film mv.

Samtlige rettigheder hertil, herunder ophavs-, foto-, patent-, design- og varemærkerettigheder, tilkommer Adease, dog med respekt af de til enhver tid gældende lovmæssige regler.

Adease har således den fulde adgang til udnyttelsen af ovennævnte produkter / frembringelser.

Arbejdsfiler og grundmateriale kan frikøbes mod et aftalt vederlag eller efter anden indgået aftale.

Af tredjeparts materialer kan der f.eks. være tale om diverse design-, billedbehandlings-programmer og andre programmer og tekniske værktøjer, kildekoder mv.

Adease forbeholder sig ret til at bruge kunden som reference på websitet og i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, med mindre andet er aftalt.

 

Ansvarsfraskrivelse

Hvis Adease´arbejde på nogen måde forvolder indirekte formuetab, kan jeg/Adease ikke holdes til ansvar herfor.

 

Fortrolighed

Adease accepterer, at enhver viden om samarbejdspartnere/kunder – det være sig af økonomisk, organisatorisk eller personlig art – er fortrolig information og derfor underlagt tavshedspligt. Dette gælder naturligvis ikke for oplysninger, som er almindeligt tilgængelige for offentligheden, som opnås fra en tredjepart eller som Adease selv udvikler uden brug af samarbejdspartners/kundes oplysninger. Ligeledes er oplysninger, som skal udleveres til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser, undtaget

Adease samarbejdspartnere/kunder accepterer samme betingelser over for Adease.

Adease forbeholder sig ret til at bruge opgaver for kunder som reference på websitet, og i forbindelse med markedsføringsaktiviteter.

 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage

Fakturanr bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling påregnes rykkergebyr kr. 100,- pr. rykker samt rente i henhold til gældende lovgivning.

Social media tips & tricks
Jeg tillader hermed at mine oplysninger må tilføjes VIP listen MailChimp ( more information )
Få masser af gode råd og (hemmelige) tricks til øget synlighed og målrettet markedsføring på sociale medier
Ingen spam. Dine oplysninger behandles fortroligt, og bliver IKKE videregivet til 3.part